Hà Nội muốn đổi 6.000 ha đất lấy các con phố sắt đô thị, hạ tầng giao thông