Tháp truyền hình Việt Nam nằm giữa thành thị Tây Hồ Tây