VTV và SCIC tính thoát khỏi dự án tháp truyền hình cao nhất địa cầu